top of page

Gysbert Japix - Liederen

94869
€15.00
Uitverkocht
1
Productgegevens
EAN/UPC: 8711525605503
Label: Globe

Globe 6055 • 1 CD • EAN 8711525605503

Camerata Trajectina
met Pieter-Jan Belder

Tracklist

 • 1. Reamer In Sape
 • 2. Kipedo Reauwe-bjuester
 • 3. Tjesck-Moars See-Aengste
 • 4. Wobbelke
 • 5. Friesche Tjerne
 • 6. To-Haecke
 • 7. Malle Sijmen - J.P. Sweelinck (muselaar)
 • 8. Moarn-Liet - G. Ferretti
 • 9. Psalm 50 (luit)
 • 10. Juwn-Bede
 • 11. Van Goosen - J. Van Eyck
 • 12. Reontse Ljeafde-Gal
 • 13. Lân-Geane Aef Friesche Freugle
 • 14. Londesteyn (blokfluit, Citer, Gamba)
 • 15. Peckingtons Pond (idem)
 • 16. My Mistris Sings No Other Song (idem)
 • 17. Herders Ljeafde to Galathaea
 • 18. Bert-Sangh Twissche Aemaryl In Gôris
 • 19. Y Have Waked the Winters Nights (citer)
 • 20. De Nieuwe Laboré (citer)
 • 21. Muwze-Booste
 • 22. Op 't Musyck-Sjongen
 • 23. Psalm 130 - C. Goudimel
 • 24. Blye-Mie
 • 25. Psalm 23 - L. Bourgeois
 • 26. Com Shephards Deck Jour Heds (blokfluit, Luit, Gamba)
 • 27. Sir Eduward Nouwels Deligt (idem)
 • 28. Ljeafde Gjalpe
 • 29. Jaen Iz Ljeafte
 • 30. Ontsleyn' Hert
 • 31. Daphne (muselaar)
 • 32. Sjolle Kreamer In Tetke - P. GuédronBewaar dit product voor later
bottom of page